Moje kontoKoszyk
HARMONOGRAMBILETY
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

ORGANIZOWANEJ PRZEZ FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl oraz sklep.forumdewelopera.pl oraz adresu e-mail: [email protected] oraz zasady przeprowadzania i odbywania konferencji organizowanych przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

Regulamin jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

2. Organizatorem konferencji jest FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

§ 2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego znajdującego się pod domeną www.forumdewelopera.pl, sklep.forumdewelopera.pl, a także za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]  – poprzez zawarcie Umowy na odległość.

2. Warunkiem przystąpienia do Konferencji jest:

a) zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.sklep.forumdewelopera.pl, albo zgłoszenie chęci udziału w Szkoleniu na adres e-mail: [email protected],

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i złożenie oświadczenia o

chęci udziału w konferencji  z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w konferencji,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w

niniejszym Regulaminie,

d) dokonanie terminowej płatności za Szkolenie w terminie.

3. Osoba, która spełni warunki wskazane w § 2 ust. 2 staje się wraz z ich dopełnieniem uczestnikiem konferencji.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie Regulaminu i złożenie oświadczenia o chęci udziału w konferencji – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w konferencji, oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i rodzi po stronie Uczestnika obowiązek uiszczenia płatności za konferencję w terminie wskazanym przez Organizatora. Za moment zawarcia umowy uważa się zgodnie z treścią art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego, otrzymanie przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o chęci udziału w konferencji– z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w

konferencji, na wskazany adres mailowy: [email protected] bądź za pośrednictwem strony internetowej www.forumdewelopera.pl. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za konferencję.

5. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Ilość miejsc na konferencję jest ograniczona. Organizator poinformuje Uczestnika o braku miejsca na konferencję w terminie 48 godzin od zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji przez uczestnika.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Formularza Zgłoszenia czy też Zgłoszenia przesłanego na adres e-mail, bez podania przyczyny. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.

8. Cena za wstęp na konferencję wskazana na stronie internetowej jest ceną brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.

§3. Płatność za konferencję

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika na uczestnictwo w konferencji, płatne jest z góry jednorazowo zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej Organizatora, w terminie 3 dni od dokonania zapisu na szkolenie, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem konferencji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania indywidualnych rabatów

poszczególnym Uczestnikom.

3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika, Organizator wystawi rachunek, który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Niniejszym Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru rachunku i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.

4. Dokonanie płatności za udział w konferencji jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w konferencji, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

5. Cena za udział w konferencji stanowi opłatę za świadczenie usługi w postaci przeprowadzenia konferencji. W cenie tej nie są zawarte żadne świadczenia uboczne związane z pobytem uczestnika w czasie i miejscu odbywania szkolenia jak np. koszty noclegu, parkingu, wyżywienia, itp., czy też koszty dojazdu oraz powrotu z miejsca gdzie odbywa się konferencja..

§ 4. Prawa i obowiązki

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i programem konferencji przed dokonaniem zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.

2. Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem konferencji lub w przypadku braku możliwości zorganizowania  konferencji z powodu pandemii, wytycznych rządu polskiego lub innej siły wyższej. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w Formularzu. Wówczas Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów albo prawo uczestnictwa w konferencji w innym terminie i miejscu, wskazanym przez Organizatora. W tym zakresie Uczestnik najpóźniej po 7 dniach od powiadomienia Organizatora, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie i dopiero z tym momentem, wymagalne staje się roszczenie o zwrot ceny za udział w konferencji, przy założeniu że wyartykułował żądanie zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku braku oświadczenia przysługuje prawo uczestnictwa w konferencji w innym terminie i miejscu, wskazanym przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega, że prelegenci, bloki tematyczne programu konferencji, jak również kolejność ich omawiania, mogą ulec zmianie.

4. Godziny jak i czas podane w programie konferencji, mogą ulec zmianie w trakcie trwania konferencji.

5. Organizator dołoży wszelkiej staranności w zakresie przekazania wiedzy, przy czym nie odpowiada za jej przyswojenie przez Uczestników.

6. Organizator oświadcza, iż nie wyraża zgody na nagrywanie jakichkolwiek prezentacji jakąkolwiek techniką ani jakiekolwiek, inne niż ręczne, ich utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach danych.

7. Organizator oświadcza, że będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń materiałów konferencyjnych, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.

§ 5. Rezygnacja uczestnictwa w konferencji

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników – Konsumentów uregulowane są w § 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji poprzez odstąpienie od umowy pod warunkiem poinformowania Organizatora o tym fakcie na 21 dni przed wyznaczoną datą konferencji drogą mailową na adres [email protected], przy czym winien tego dokonać za pomocą swojego adresu e-mail podanego przy Zgłoszeniu.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika w szkoleniu Organizator zwróci 60% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że chęć rezygnacji ze szkolenia Uczestnik zgłosi na 21 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Faktura na koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wystawiona dla Uczestnika i przesłana na adres podany w Formularzu.

4. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu upoważnia Organizatora do zatrzymania całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, w sytuacji, gdy Uczestnik nie dokonał płatności za udział w konferencji, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za udział w konferencji..

5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę do udziału w konferencji. Fakt ten należy zgłosić do Organizatora minimum 14 dni przed planowanym terminem konferencji.

6. Uczestnikowi, który dokonał płatności za udział w konferencji, ale nie był na nim obecny i nie zakomunikował tego faktu w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 tego paragrafu Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres [email protected], nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w konferencji.

7. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w konferencji, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za udział w konferencji.

8. Organizator potwierdza otrzymanie rezygnacji. Uczestnicy, którzy pomimo prawidłowego zgłoszenia rezygnacji nie otrzymali potwierdzenia, powinni niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

§ 6.Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683) Uczestnik będący Konsumentem zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, lub przesłane na adres e-mail: [email protected].

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno organizator jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą Konsumenta – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy.

§ 7. Prawa Autorskie i tajemnica handlowa

1.Materiały konferencyjne, treści prezentacji i innych dokumentów stanowiących nośnik treści szkoleń, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Usługodawcy.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań tych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

3. Niniejszym Uczestnik oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż wszelkie dane dotyczące organizacji i prowadzenia konferencji, w tym w szczególności:

a) dane dotyczące technik i metodologii nauczania,

b) materiały konferencyjne,

c) dane dotyczące prelegentów oraz

d) dane dotyczące Uczestników konferencji są poufne i stanowią tajemnicę handlową Organizatora.

4. W związku z powyższym zarówno Organizator jak i Uczestnik konferencji zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej.

§ 8. Rękojmia za wady

1. W zakresie rękojmi za wady świadczonej usługi, zastosowania znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w relacji z Konsumentem.

2. W stosunku do Uczestników niebędących Konsumentem, rękojmia zostaje wyłączona.

§ 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych przez Organizatora konferencji i inne podmioty z nim współpracujące w związku z organizacją konferencji, jak i przesyłaniem oferty handlowej Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu służą wyłącznie do zawarcia umowy i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanej konferencji w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (za okoliczności niezawinione przez Organizatora uznaje się w szczególności: awarię, odstąpienie od umowy przez podmiot z którym została zawarta umowa o najem sali szkoleniowej, chorobę organizatora, wypadek komunikacyjny, itp.). Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora konferencja nie będzie mogła odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu konferencji nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie konferencji Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

2. Organizator ma prawo zmienić lokalizację konferencji na 3 dni przed planowanym terminem konferencji, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika na adres e-mail podany w formularzu.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

4. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie Organizatora i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Uczestnika.

5. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku przez organizatora poprzez filmowanie i fotografowanie konferencji.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały

właściwe przepisy prawa, w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2017 r., poz. 1219); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

7. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkolenie, jak również w miejscach zakwaterowania.

11. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

12. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

13. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z osobami niebędącymi Konsumentem będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Organizatora. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

…………, dnia ……………… r.

(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

Adres do wysłania oświadczenia:

FORUM DEWELOPERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że odstępuję od umowy na udział w konferencji, zawartej w dniu …………., z FORUM DEWELOPERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie……………….. zł

(słownie:. …………………………………………..)

– przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………… lub

– na konto nr ………………………………………………………………………………………..*

_________________

podpis Konsumenta

*brak wskazania sposobu zwrotu środków spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób

jakiego użył Konsument

REGULAMIN ZAKUPU SZKOLENIA

ORGANIZOWANEJ PRZEZ FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl oraz sklep.forumdewelopera.pl oraz adresu e-mail: [email protected] oraz zasady przeprowadzania i odbywania konferencji organizowanych przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

Regulamin jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

2. Organizatorem konferencji jest FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

§ 2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego znajdującego się pod domeną www.forumdewelopera.pl, sklep.forumdewelopera.pl, a także za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]  – poprzez zawarcie Umowy na odległość.

2. Warunkiem przystąpienia do Konferencji jest:

a) zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.sklep.forumdewelopera.pl, albo zgłoszenie chęci udziału w Szkoleniu na adres e-mail: [email protected],

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i złożenie oświadczenia o

chęci udziału w konferencji  z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w konferencji,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w

niniejszym Regulaminie,

d) dokonanie terminowej płatności za Szkolenie w terminie.

3. Osoba, która spełni warunki wskazane w § 2 ust. 2 staje się wraz z ich dopełnieniem uczestnikiem konferencji.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie Regulaminu i złożenie oświadczenia o chęci udziału w konferencji – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w konferencji, oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i rodzi po stronie Uczestnika obowiązek uiszczenia płatności za konferencję w terminie wskazanym przez Organizatora. Za moment zawarcia umowy uważa się zgodnie z treścią art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego, otrzymanie przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o chęci udziału w konferencji– z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w

konferencji, na wskazany adres mailowy: [email protected] bądź za pośrednictwem strony internetowej www.forumdewelopera.pl. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za konferencję.

5. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Ilość miejsc na konferencję jest ograniczona. Organizator poinformuje Uczestnika o braku miejsca na konferencję w terminie 48 godzin od zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji przez uczestnika.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Formularza Zgłoszenia czy też Zgłoszenia przesłanego na adres e-mail, bez podania przyczyny. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.

8. Cena za wstęp na konferencję wskazana na stronie internetowej jest ceną brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.

§3. Płatność za konferencję

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika na uczestnictwo w konferencji, płatne jest z góry jednorazowo zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej Organizatora, w terminie 3 dni od dokonania zapisu na szkolenie, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem konferencji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania indywidualnych rabatów

poszczególnym Uczestnikom.

3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika, Organizator wystawi rachunek, który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Niniejszym Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru rachunku i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.

4. Dokonanie płatności za udział w konferencji jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w konferencji, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

5. Cena za udział w konferencji stanowi opłatę za świadczenie usługi w postaci przeprowadzenia konferencji. W cenie tej nie są zawarte żadne świadczenia uboczne związane z pobytem uczestnika w czasie i miejscu odbywania szkolenia jak np. koszty noclegu, parkingu, wyżywienia, itp., czy też koszty dojazdu oraz powrotu z miejsca gdzie odbywa się konferencja..

§ 4. Prawa i obowiązki

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i programem konferencji przed dokonaniem zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.

2. Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem konferencji lub w przypadku braku możliwości zorganizowania  konferencji z powodu pandemii, wytycznych rządu polskiego lub innej siły wyższej. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w Formularzu. Wówczas Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów albo prawo uczestnictwa w konferencji w innym terminie i miejscu, wskazanym przez Organizatora. W tym zakresie Uczestnik najpóźniej po 7 dniach od powiadomienia Organizatora, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie i dopiero z tym momentem, wymagalne staje się roszczenie o zwrot ceny za udział w konferencji, przy założeniu że wyartykułował żądanie zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku braku oświadczenia przysługuje prawo uczestnictwa w konferencji w innym terminie i miejscu, wskazanym przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega, że prelegenci, bloki tematyczne programu konferencji, jak również kolejność ich omawiania, mogą ulec zmianie.

4. Godziny jak i czas podane w programie konferencji, mogą ulec zmianie w trakcie trwania konferencji.

5. Organizator dołoży wszelkiej staranności w zakresie przekazania wiedzy, przy czym nie odpowiada za jej przyswojenie przez Uczestników.

6. Organizator oświadcza, iż nie wyraża zgody na nagrywanie jakichkolwiek prezentacji jakąkolwiek techniką ani jakiekolwiek, inne niż ręczne, ich utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach danych.

7. Organizator oświadcza, że będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń materiałów konferencyjnych, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.

§ 5. Rezygnacja uczestnictwa w konferencji

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników – Konsumentów uregulowane są w § 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji poprzez odstąpienie od umowy pod warunkiem poinformowania Organizatora o tym fakcie na 21 dni przed wyznaczoną datą konferencji drogą mailową na adres [email protected], przy czym winien tego dokonać za pomocą swojego adresu e-mail podanego przy Zgłoszeniu.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika w szkoleniu Organizator zwróci 60% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że chęć rezygnacji ze szkolenia Uczestnik zgłosi na 21 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Faktura na koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wystawiona dla Uczestnika i przesłana na adres podany w Formularzu.

4. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu upoważnia Organizatora do zatrzymania całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, w sytuacji, gdy Uczestnik nie dokonał płatności za udział w konferencji, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za udział w konferencji..

5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę do udziału w konferencji. Fakt ten należy zgłosić do Organizatora minimum 14 dni przed planowanym terminem konferencji.

6. Uczestnikowi, który dokonał płatności za udział w konferencji, ale nie był na nim obecny i nie zakomunikował tego faktu w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 tego paragrafu Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres [email protected], nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w konferencji.

7. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w konferencji, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za udział w konferencji.

8. Organizator potwierdza otrzymanie rezygnacji. Uczestnicy, którzy pomimo prawidłowego zgłoszenia rezygnacji nie otrzymali potwierdzenia, powinni niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

§ 6.Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683) Uczestnik będący Konsumentem zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, lub przesłane na adres e-mail: [email protected].

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno organizator jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą Konsumenta – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy.

§ 7. Prawa Autorskie i tajemnica handlowa

1.Materiały konferencyjne, treści prezentacji i innych dokumentów stanowiących nośnik treści szkoleń, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Usługodawcy.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań tych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

3. Niniejszym Uczestnik oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż wszelkie dane dotyczące organizacji i prowadzenia konferencji, w tym w szczególności:

a) dane dotyczące technik i metodologii nauczania,

b) materiały konferencyjne,

c) dane dotyczące prelegentów oraz

d) dane dotyczące Uczestników konferencji są poufne i stanowią tajemnicę handlową Organizatora.

4. W związku z powyższym zarówno Organizator jak i Uczestnik konferencji zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej.

§ 8. Rękojmia za wady

1. W zakresie rękojmi za wady świadczonej usługi, zastosowania znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w relacji z Konsumentem.

2. W stosunku do Uczestników niebędących Konsumentem, rękojmia zostaje wyłączona.

§ 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych przez Organizatora konferencji i inne podmioty z nim współpracujące w związku z organizacją konferencji, jak i przesyłaniem oferty handlowej Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu służą wyłącznie do zawarcia umowy i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanej konferencji w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (za okoliczności niezawinione przez Organizatora uznaje się w szczególności: awarię, odstąpienie od umowy przez podmiot z którym została zawarta umowa o najem sali szkoleniowej, chorobę organizatora, wypadek komunikacyjny, itp.). Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora konferencja nie będzie mogła odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu konferencji nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie konferencji Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

2. Organizator ma prawo zmienić lokalizację konferencji na 3 dni przed planowanym terminem konferencji, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika na adres e-mail podany w formularzu.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

4. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie Organizatora i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Uczestnika.

5. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku przez organizatora poprzez filmowanie i fotografowanie konferencji.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały

właściwe przepisy prawa, w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2017 r., poz. 1219); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

7. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkolenie, jak również w miejscach zakwaterowania.

11. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

12. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

13. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z osobami niebędącymi Konsumentem będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Organizatora. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

…………, dnia ……………… r.

(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

Adres do wysłania oświadczenia:

FORUM DEWELOPERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że odstępuję od umowy na udział w konferencji, zawartej w dniu …………., z FORUM DEWELOPERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie……………….. zł

(słownie:. …………………………………………..)

– przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………… lub

– na konto nr ………………………………………………………………………………………..*

_________________

podpis Konsumenta

*brak wskazania sposobu zwrotu środków spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób

jakiego użył Konsument

 

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Forum Dewelopera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak możesz się skontaktować z Administratorem i uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: [email protected]  lub kierując pocztę elektroniczną na adres e-mail Administratora

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer identyfikacyjny,
 • dane o lokalizacji,
 • identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

Cel w jakim będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • wykonania umowy sprzedaży wierzytelności,
 • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowości,
 • kontaktu z Tobą,
 • w razie potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać na następujących podstawach prawnych:

1. Niezbędność wykonania umowy.

2. Prawnie uzasadniony interes.

3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane przechowujemy przez okres wskazany w przepisach prawa lub innym, gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa np. dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

Dane osobowe pozyskane podczas zawierania umowy sprzedaży wierzytelności przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy.

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepis prawa wskazuje inny, dłuższy termin.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom. Będą to podmioty działające na zlecenie Administratora (m.in.: poczta, bank, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi księgowe), a także podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie dotyczy.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem i realizacją umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy może skutkować odmową zawarcia umowy i jej wykonania.

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w sytuacji cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie możesz korzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo sprzeciwu – prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej.

Masz prawo przenoszenia danych osobowych – to prawo przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Poprzez realizację tego prawa możesz otrzymać od Administratora swoje dane przetwarzane na podstawie wyżej wskazanych podstaw w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz też żądać przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale tylko pod warunkiem, iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak też innego podmiotu, któremu chcesz dostarczyć dane.

Masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przysługuje w sytuacji podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA

FORUM DEWELOPERA

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Członkostwa Forum Dewelopera określa zasady zamawiania i korzystania przez Członków Forum Dewelopera z usług oraz świadczenia usług przez Forum Dewelopera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000786485, REGON: 383374488, NIP: 8971866812), wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 maja 2019 r., adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, adres e-mail: [email protected], adres strony internetowej: forumdewelopera.pl, reprezentowaną łącznie przez dwóch członków zarządu Jarosława Grzegorza Gulewskiego – Prezesa Zarządu i Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, w ramach poszczególnych Pakietów Członkowskich Forum Dewelopera, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9-11 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 2. Serwis Internetowy forumdewelopera.pl prowadzony jest przez Forum Dewelopera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Forum Dewelopera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000786485, REGON: 383374488, NIP: 8971866812), wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 maja 2019 r., adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, adres e-mail: [email protected], adres strony internetowej: forumdewelopera.pl, reprezentowana łącznie przez dwóch członków zarządu Jarosława Grzegorza Gulewskiego – Prezesa Zarządu i Barbarę Ziemba – Członka Zarządu. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały określone dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem [email protected].

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Członkostwa w Forum Dewelopera i obowiązują wszystkich Członków Forum Dewelopera.
 2. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 

 1. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   

   

  § 2. DEFINICJE POJĘĆ

Definicje pojęć i wyrażeń funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

 

 1. FORUM DEWELOPERA, USŁUGODAWCA, ORGANIZATOR – Forum Dewelopera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000786485, REGON: 383374488, NIP: 8971866812), wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 maja 2019 r., adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, adres e-mail: [email protected], adres strony internetowej: forumdewelopera.pl, reprezentowana łącznie przez dwóch członków zarządu Jarosława Grzegorza Gulewskiego – Prezesa Zarządu i Barbarę Ziemba – Członka Zarządu. FORUM DEWELOPERA nie jest stowarzyszeniem w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), jak i związkiem pracodawców w myśl ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1809).
 2. CZŁONEK FORUM DEWELOPERA:
 3. osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej w niniejszym Regulaminie Konsument),
 4. przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której przedmiotem jest działalność deweloperska, a także działalność związana ze wznoszeniem na sprzedaż i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, jak i usługowych,

który został przyjęty w poczet Członków Forum Dewelopera po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl i jego akceptacji przez Forum Dewelopera, jak i po dokonaniu opłaty odpowiedniej dla wybranego Pakietu usług świadczonych w ramach Umowy Członkostwa. Członek Forum Dewelopera jest usługobiorcą usług świadczonych przez Forum Dewelopera. Członkowi forum dewelopera nie przysługują żadne uprawnienia pomiędzy członkami, jak i organami Forum Dewelopera.

 1. UMOWA CZŁONKOSTWA – umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zawarta pomiędzy Forum Dewelopera a Członkiem Forum Dewelopera, której przedmiotem jest realizacja usług objętych opcjonalnie poszczególnymi Pakietami przez Forum Dewelopera, polegająca na korzystaniu przez Członka z usług świadczonych przez Forum Dewelopera na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. W  przypadku Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 2. PAKIETY – oferta Forum Dewelopera dla członków Forum Dewelopera, realizowana w ramach dwóch wariantów przez Forum Dewelopera:
 3. PAKIETU CZŁONKOWSKIEGO,
 4. PAKIETU PREMIUM,

których zakres usług został określony szczegółowo w treści niniejszego Regulaminu.

5.      STRONA INTERNETOWA, ADRES E-MAIL – oznacza, że umowa zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

6.      FORMULARZ CZŁONKOSTWA – zamieszczony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie stanowi złożone elektronicznie oświadczenie woli zawarcia umowy członkostwa w ramach wybranego Pakietu z zamiarem dokonania wpłaty.

7.      POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument umieszczony na witrynie internetowej www.forumdewelopera.pl, zawierający szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

8.      OFERTA FIRST MINUTE – oferta cenowa dostępna dla Członków Forum Dewelopera limitowana czasowo, zapewniająca gwarancję niższej ceny poprzez udzielenie rabatu w wysokości do 60% od pełnej ceny brutto w przypadku zawarcia umowy z  dużym wyprzedzeniem czasowym, obowiązująca do daty wskazanej w treści oferty first minute.

9.      REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

 

§ 3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY CZŁONKOSTWA

 

 1. Członkostwo Forum Dewelopera polega na zawarciu Umowy Członkostwa w ramach wybranego Pakietu.

 

 1. Zawarcie Umowy Członkostwa następuje za pośrednictwem Serwisu Internetowego znajdującego się pod domeną forumdewelopera.pl, a także za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] – poprzez zawarcie Umowy na odległość.

 

 1. Zawarcie Umowy Członkostwa następuje poprzez:
  1. wypełnienie Formularza Członkostwa zamieszczonego na stronie internetowej forumdewelopera.pl albo przesłanie Formularza Członkostwa na adres e-mail: [email protected],
  2. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie warunków Polityki Prywatności,
  4. akceptację Formularza Członkostwa przez Forum Dewelopera i przyjęcie w poczet Członków Forum Dewelopera,
  5. przesłanie przez Forum Dewelopera potwierdzenia akceptacji Formularza Członkostwa i przyjęcia w poczet Członków Forum Dewelopera,

i oznacza zawarcie Umowy Członkostwa w myśl art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, rodząc obowiązek uiszczenia płatności w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Zawarcie Umowy Członkostwa w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Członka Forum Dewelopera do dokonania zapłaty wynagrodzenia.

 

 1. Przesłanie Formularza Członkostwa jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, zakresu usług świadczonych w ramach wybranego Pakietu, ich cennikiem oraz zasadami korzystania z usług świadczonych przez Forum Dewelopera.

 

 1. Forum Dewelopera zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji Formularza Członkostwa i odmowy przyjęcia w poczet Członków Forum Dewelopera, czy też odmowy świadczenia usług w ramach określonego Pakietu, jak i odmowy prolongaty Członkostwa, bez podania przyczyny. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.

 

 1. Wszystkie postanowienia łączące Strony zawarte są w niniejszym Regulaminie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy Członkostwa i wnoszenie stosownych opłat jest dobrowolne, oznaczając akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, jak i zasad świadczenia usług przez Forum Dewelopera.

 

 1. Umowa zawierana jest na czas określony – 6 (sześciu) miesięcy, licząc od dnia akceptacji Formularza Członkostwa i przyjęcia w poczet Członków Forum Dewelopera, z możliwością przedłużenia na kolejne takie same okresy i kończy się ostatecznie wraz z ustaniem członkostwa.

 

 1. Prolongata członkostwa odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku zawarcia umowy członkostwa. Zastosowanie w tym zakresie znajdują ust. 1, 2 i 7 niniejszego paragrafu.

 

 1. Wynagrodzenie należne Forum Dewelopera w związku z zawarciem Umowy Członkostwa jest zależne od wybranego Pakietu. Oferta świadczenia usług przez Forum Dewelopera dla Członków Forum Dewelopera realizowana jest w ramach dwóch wariantów,  w zależności od wyboru dokonanego przez Członka Forum Dewelopera:
 2. Pakietu Członkowskiego,
 3. Pakietu Premium,

które różnią się zakresem usług świadczonych przez Forum Dewelopera w ramach umowy o świadczenie usług, jak i ceną.

 

 1. Ceny Pakietów Członkowskich wskazane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza Członkostwa lub przesłania Formularza Członkostwa na adres e-mail: [email protected].

 

 

§ 4. PŁATNOŚCI W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM

UMOWY CZŁONKOSTWA

 

 1. Wynagrodzenie należne Forum Dewelopera w związku z zawarciem Umowy Członkostwa płatne jest miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca, zgodnie z cennikiem Pakietów podanym na stronie internetowej forumdewelopera.pl. Istnieje możliwość jednorazowej płatności za cały okres zawarcia umowy na czas określony – 6 (sześciu) miesięcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania indywidualnych rabatów poszczególnym Członkom Forum Dewelopera.
 3. W zależności od wybranej metody płatności:
 4. w przypadku wyboru płatności miesięcznej, Usługodawca każdego miesiąca wystawi fakturę VAT z 10-dniowym terminem płatności, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Członka Forum Dewelopera,
 5. w przypadku płatności jednorazowej, Usługodawca wystawi fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od jej wystawienia, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Członka Forum Dewelopera.

 

 1. Niniejszym Członek Forum Dewelopera upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy wskazany w Formularzu Członkostwa. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Członek Forum Dewelopera zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.

 

  1. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Forum Dewelopera.

    

 

§ 5. USTANIE CZŁONKOSTWA

 

 1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
 2. upływu okresu, na jaki została zawarta Umowa Członkostwa,
 3. pisemnej rezygnacji Członka Forum Dewelopera przesłanej na adres Forum Dewelopera.

 

 1. Członek Forum Dewelopera może zrezygnować z Członkostwa w Forum Dewelopera w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Członkowi Forum Dewelopera nie przysługuje żądanie zwrotu wniesionych opłat związanych z wybranym Pakietem, a nieuiszczone należności w ramach zawartej Umowy Członkostwa stają się natychmiast wymagalne.

 

 1. Rezygnacja może zostać złożona pisemnie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, lub na adres e-mail: [email protected].

 

 1. Członek Forum Dewelopera otrzyma od Forum Dewelopera potwierdzenie Rezygnacji, które jest równoznaczne z ustaniem członkostwa.

 

 1. Z chwilą ustania Członkostwa Forum Dewelopera Członek Forum Dewelopera traci wszystkie uprawnienia wynikające z Umowy Członkostwa, wynikające z poszczególnych Pakietów.

 

 1. W przypadku rezygnacji złożonej po przesłaniu przez Forum Dewelopera potwierdzenia akceptacji Formularza Członkostwa i przyjęcia w poczet Członków Forum Dewelopera, wszelkie opłaty z tytułu zawarcia Umowy Członkostwa są natychmiast wymagane i nie podlegają zwrotom. Powyższe nie wyłącza możliwości odstąpienia od umowy przez Konsumentów zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego Regulaminu.

 

 1. W przypadku posługiwania się po ustaniu Członkostwa przez byłych Członków Forum Dewelopera Logo – Solidny Fundament Wiedzy, Forum Dewelopera uprawnione jest do obciążenia byłego Członka opłatą za bezumowne korzystanie z Logo w wysokości dwukrotnej sumy opłat odpowiadającej cenie Pakietu Premium dla Umowy Członkostwa na czas określony 6-ciu miesięcy (tj. dwukrotności kwoty 2400,00 zł brutto) naliczanej co 6 miesięcy, jak i wystawienia stosownych dokumentów sprzedaży bez dodatkowej zgody odbiorcy.

 

 

 § 6. PAKIET CZŁONKOWSKI

 

 1. Pakiet Członkowski dedykowany jest dla:
 2. Konsumentów zamierzających rozpocząć działalność deweloperską lub działalność związaną ze wznoszeniem na sprzedaż i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, jak i usługowych,
 3. przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której przedmiotem jest działalność deweloperska, a także działalność związana ze wznoszeniem na sprzedaż i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, jak i usługowych.
 4. Na mocy Umowy Członkostwa w ramach Pakietu Członkowskiego zakres usług świadczonych przez Forum Dewelopera obejmuje:

 

 • PORADY EKSPERTÓW ON-LINE:
 1. organizowanie w każdym miesiącu porad i konsultacji w formie jednorazowego czterogodzinnego panelu eksperckiego on-line w formie pytań i odpowiedzi z wybranym ekspertem z dziedziny obrotu nieruchomościami, budownictwa, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, ustawy deweloperskiej, finansów, doradcami podatkowymi, architektami, ekspertami z zakresu redukcji kosztów przedsiębiorstwa, public relations, reklamy.
  • DOSTĘP DO ABC INWESTYCJI – INFORMACJI Z ZAKRESU BRANŻY DEWELOPERSKIEJ:
 2. dostęp do bloga z aktualnościami z dziedziny branży deweloperskiej,
 3. dostęp do wywiadów z przedsiębiorcami z branży deweloperskiej oraz ekspertami dziedziny obrotu nieruchomościami, budownictwa, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, ustawy deweloperskiej, doradcami podatkowymi, architektami, ekspertów z zakresu redukcji kosztów przedsiębiorstwa, public relations, reklamy,
 4. dostęp do artykułów branżowych.

 

 • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W KONFERENCJACH, SPOTKANIACH I SZKOLENIACH, EVENTACH, KURSACH ON-LINE, WEBINARIACH:
 1. udzielanie informacji na temat konferencji, spotkań, szkoleń, eventów, kursów on-line, webinariów organizowanych przez Forum Dewelopera Sp. z o.o. prowadzonych stacjonarnie lub za pomocą środków komunikowania się na odległość (on-line), których celem jest przybliżenie specyfiki działalności deweloperskiej, działalności związanej z najmem nieruchomości, jak i obrotem nieruchomościami,
 2. udzielenie stałego rabatu w wysokości 60% od pełnej ceny brutto na konferencje, spotkania, szkolenia, eventy, kursy on-line, webinaria organizowane przez Forum Dewelopera Sp. z o.o. ofercie first minute, jak i  zapewnienie pierwszeństwa uczestnictwa.
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W CYKLICZNYCH SPOTKANIACH Z EKSPERTAMI ZWIĄZANYMI Z BRANŻĄ DEWELOPERSKĄ:
 3. udzielanie informacji na temat spotkań z ekspertami związanymi z branżą deweloperską m.in. inspektorami budowlanymi, architektami, prawnikami, doradcami podatkowymi, ekspertami ds. sprzedaży i marketingu, polegających na wykładzie połączonym z networkingiem, organizowanych przez Forum Dewelopera Sp. z o.o.,
 4. udzielenie stałego rabatu w wysokości 60% od pełnej ceny brutto na spotkania z ekspertami organizowane przez Forum Dewelopera Sp. z o.o. ofercie first minute, jak i  zapewnienie pierwszeństwa uczestnictwa.
  • ZAMIESZCZENIE INFORMACJI O CZŁONKU FORUM DEWELOPERA NA STRONIE INTERNETOWEJ FORUMDEWELOPERA.PL:
 5. na stronie internetowej forumdewelopera.pl publikowana jest lista Członków Forum Dewelopera, zawierająca firmę przedsiębiorcy.
 6. Aktualna cena Pakietu Członkowskiego dla Umowy Członkostwa na czas określony 6-ciu miesięcy, zamieszczona na stronie forumdewelopera.pl, to kwota 250,00 zł brutto miesięcznie (tj. kwota 1500,00 zł brutto za zawarcie umowy na czas określony 6-ciu miesięcy).

   

   

   

  § 7. PAKIET PREMIUM

 1. Pakiet Premium dedykowany jest wyłącznie dla przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której przedmiotem jest działalność deweloperska, a także działalność związana ze wznoszeniem na sprzedaż i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, jak i usługowych.
 2. Na mocy Umowy Członkostwa w ramach Pakietu Premium zakres usług świadczonych przez Forum Dewelopera obejmuje:
  • STWORZENIE PANELU KOMUNIKACJI CZŁONKÓW FORUM DEWELOPERA:
 3. zapewnienie dostępu do forum branżowego Członków Pakietu Premium,
 4. dostęp do historii rozmów i czatów na forum,
 5. dostęp do bazy wiedzy – wymiany doświadczeń przez Członków Pakietu Premium,
 6. stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć budowlanych.
  • BLOG INWESTYCJI:
 7. dostęp do bloga inwestycji Członków Pakietu Premium, gdzie wymieniane będą doświadczenia w ramach określonej inwestycji deweloperskiej, wymiana spostrzeżeń, pytań i odpowiedzi pomiędzy Członkami Pakietu Premium.
  • GRUPA ZAKUPOWA:
 8. dostęp do grupy zakupowej mają tylko Członkowie Pakietu Premium,
 9. dostęp do cenników bezpośrednio od producentów z branży budowlanej, jak i ofert w cenach stworzonych dla Członków Pakietu Premium,
 10. dostęp do rabatów na produkty producentów z branży budowlanej stworzonych dla Członków Pakietu Premium,
 11. dostęp do cenników i rabatów umożliwia Członkom Pakietu Premium zakup towarów na preferencyjnych warunkach.
  • PORADY EKSPERTÓW:
 12. organizowanie w każdym miesiącu porad i konsultacji w formie jednorazowego czterogodzinnego panelu eksperckiego on-line w formie pytań i odpowiedzi z wybranym ekspertem z dziedziny obrotu nieruchomościami, budownictwa, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, ustawy deweloperskiej, finansów, doradcami podatkowymi, architektami, ekspertami z zakresu redukcji kosztów przedsiębiorstwa, public relations, reklamy.
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W CYKLICZNYCH SPOTKANIACH Z EKSPERTAMI ZWIĄZANYMI Z BRANŻĄ DEWELOPERSKĄ:
 13. udzielanie informacji na temat spotkań z ekspertami związanymi z branżą deweloperską m.in. inspektorami budowlanymi, architektami, prawnikami, doradcami podatkowymi, ekspertami ds. sprzedaży i marketingu, polegających na wykładzie połączonym z networkingiem, organizowanych przez Forum Dewelopera Sp. z o.o.,
 14. udzielenie stałego rabatu w wysokości 60% od pełnej ceny brutto na spotkania z ekspertami organizowane przez Forum Dewelopera Sp. z o.o. ofercie first minute, jak i  zapewnienie pierwszeństwa uczestnictwa.
  • DOSTĘP DO ABC INWESTYCJI – INFORMACJI Z ZAKRESU BRANŻY DEWELOPERSKIEJ:
 15. dostęp do bloga z aktualnościami z dziedziny branży deweloperskiej,
 16. dostęp do wywiadów z przedsiębiorcami z branży deweloperskiej oraz ekspertami dziedziny obrotu nieruchomościami, budownictwa, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, ustawy deweloperskiej, doradcami podatkowymi, architektami, ekspertów z zakresu redukcji kosztów przedsiębiorstwa, public relations, reklamy,
 17. dostęp do artykułów branżowych.
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W KONFERENCJACH, SPOTKANIACH I SZKOLENIACH, EVENTACH, KURSACH ON-LINE, WEBINARIACH:
 18. udzielanie informacji na temat konferencji, spotkań, szkoleń, eventów, kursów on-line, webinariów organizowanych przez Forum Dewelopera Sp. z o.o. prowadzonych stacjonarnie lub za pomocą środków komunikowania się na odległość (on-line), których celem jest przybliżenie specyfiki działalności deweloperskiej, działalności związanej z najmem nieruchomości, jak i obrotem nieruchomościami,
 19. udzielenie stałego rabatu w wysokości 60% od pełnej ceny brutto na konferencje, spotkania, szkolenia, eventy, kursy on-line, webinaria organizowane przez Forum Dewelopera Sp. z o.o. ofercie first minute, jak i  zapewnienie pierwszeństwa uczestnictwa.
  • ZAMIESZCZENIE INFORMACJI O CZŁONKU FORUM DEWELOPERA NA STRONIE INTERNETOWEJ FORUMDEWELOPERA.PL:
 20. na stronie internetowej forumdewelopera.pl publikowana jest lista Członków Forum Dewelopera, zawierająca firmę przedsiębiorcy.
  • MOŻLIWOŚĆ KOSZYSTANIA Z LOGO – SOLIDNY FUNDAMENT WIEDZY:
 21. budowanie wiarygodności firmy,
 22. logo – Solidny Fundament Wiedzy stanowi chroniony prawem znak graficzny, do którego prawa autorskie przysługują Forum Dewelopera Sp. z o.o.,
 23. możliwość posługiwania się wyłącznie oryginalnym logo przekazanym przez Forum Dewelopera w czasie trwania Umowy Członkostwa Pakiet Premium,
 24. możliwość wykorzystania logo w działaniach marketingowych – zamieszczenia logo na stronie internetowej, banerach reklamowych, ulotkach, bez prawa do jego modyfikacji.
 25. Aktualna cena Pakietu Premium dla Umowy Członkostwa na czas określony 6-ciu miesięcy, zamieszczona na stronie forumdewelopera.pl, to kwota 400,00 zł brutto miesięcznie (tj. kwota 2400,00 zł brutto za zawarcie umowy na czas określony 6-ciu miesięcy).

 

 § 8. ZADANIA FORUM DEWELOPERA

 1. Do zadań Forum Dewelopera Sp. z o.o. należy świadczenie usług dla Członków Forum Dewelopera wynikających z Umowy Członkostwa w ramach Pakietu Członkostwa lub Pakietu Premium.
 2. Forum Dewelopera Sp. z o.o. świadczy usługi dla przedsiębiorców z branży deweloperskiej,

a także prowadzących działalność związaną ze wznoszeniem na sprzedaż i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i usługowych oraz Konsumentów zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powyższym zakresie.

 

 1. Niezależnie od ust. 1 niniejszego paragrafu Forum Dewelopera ma także na celu:
 2. tworzenie lobby przedsiębiorców branży deweloperskiej,
 3. stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów branżowych,
 4. stworzenie forum wymiany doświadczeń przez małych i średnich przedsiębiorców branży deweloperskiej.

 

§ 9. CELE CZŁONKOSTWA W FORUM DEWELOPERA

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW FORUM DEWELOPERA

 1. Członek Forum Dewelopera uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach wybranego Pakietu przez okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

 

 1. Uprawnienia Członka Forum Dewelopera przysługują jedynie w okresie zawarcia Umowy Członkostwa i wygasają z dniem utraty Członkostwa.

 

 1. Celem Członkostwa w Forum Dewelopera jest korzystanie usług wynikających z Umowy Członkostwa. Członkostwo w Forum Dewelopera ma także na celu:
 2. stworzenie miejsca do dyskusji nad tematyką związaną z branżą deweloperską,
 3. budowanie wzajemnej współpracy pomiędzy Członkami i wymiany doświadczeń,
 4. stworzenie możliwości współdziałania pomiędzy Członkami,
 5. stworzenie możliwości spotkań w gronie Członków, jak i w gronie ekspertów z branży deweloperskiej,
 6. budowanie wspólnego prestiżu Członków Forum Dewelopera.

 

 1. Członek Forum Dewelopera oświadcza, iż akceptuje, że część usług świadczonych w ramach poszczególnych Pakietów będzie realizowana po zgłoszeniu woli skorzystania z poszczególnej usługi w formie i w czasie wskazanym przez Forum Dewelopera za dodatkową odpłatnością, o czym Członek Forum Dewelopera zostanie poinformowany przez Usługodawcę. Dokonanie zgłoszenia skorzystania z usług, o których mowa w zdaniu pierwszym, oznacza zapoznanie się z warunkami realizacji danej usługi przez członka Forum Dewelopera, w tym warunkami odpłatności.

 

 1. Członek Forum Dewelopera jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zawarciem umowy, jak i przestrzegania jego postanowień.

 

§ 10.ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU

SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Uczestnik będący Konsumentem, zawierając umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, poprzez wysłanie przesyłką poleconą na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, lub na adres e-mail: [email protected].

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Forum Dewelopera, jak i Konsument, są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 

 1. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą Konsumenta – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy.

 

 1. W stosunku do Członków Forum Dewelopera niebędących Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

§ 11. PRAWA AUTORSKIE I TAJEMNICA HANDLOWA

KARY UMOWNE

 

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Członkom Forum Dewelopera są chronione prawem autorskim, stanowiąc własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną.

 

 1. Materiały udostępniane na konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z ekspertami, wykładach i evetach, treści prezentacji i innych dokumentów stanowiących nośnik treści, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do nich przysługują ich twórcom.

 

 1. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań tych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody twórcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

 

 1. Niniejszym Członek Forum Dewelopera oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż wszelkie dane dotyczące świadczenia usług przez Forum Dewelopera, w tym w szczególności:
 2. dostęp do Bazy Wiedzy – wymiany doświadczeń przez Członków Pakietu Premium,
 3. dane zamieszczane w Grupie Zakupowej dotyczące m.in. cenników bezpośrednio od producentów z branży budowlanej, ofert w cenach stworzonych dla Członków Pakietu Premium, rabatów na produkty producentów z branży budowlanej stworzonych dla Członków Pakietu Premium,
 4. dane zamieszczane w panelu ABC Inwestycji,
 5. dane zamieszczane na blogu inwestycji Członków Pakietu Premium,
 6. dane udostępniane Członkom Pakietu Premium na forum branżowym, historia rozmów,
 7. dane dotyczące ekspertów oraz treść porad i konsultacji zamieszczanych w panelu eksperckim on-line w formie pytań i odpowiedzi,
 8. dane dotyczące konferencji, szkoleń, spotkań z ekspertami, wykładów i eventów,
 9. materiały udostępniane na konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z ekspertami, wykładach i evetach,
 10. artykuły branżowe, wywiady, wszelkie publikacje udostępniane Członkom Forum Dewelopera,

stanowią Informacje Poufne i tajemnicę handlową Organizatora, w związku z czym Członek Forum Dewelopera zobowiązuje się do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, nierozpowszechniania ich i nieudostępniania osobom trzecim w żadnej formie.

 

 1. W związku z powyższym zarówno Organizator jak i Członek Forum Dewelopera zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej.

 

 1. Forum Dewelopera i Członek Forum Dewelopera zgodnie oświadczają, informacje, wchodzące w zakres Informacji Poufnych stosownie do powyższych postanowień, nie muszą być wyraźnie oznaczone jako „poufne” ani też nie muszą być oznaczone w żaden inny, podobny sposób.

 

 1. Członek Forum Dewelopera zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy, jak też w okresie 15 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do:
  1. zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy;
  2. wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy;
  3. nie ujawniania żadnych Informacji Poufnych (ani ustnie ani pisemnie) ani w części ani w całości, chyba że Forum Dewelopera wyrazi na to pisemną zgodę.

 

 1. Członek Forum Dewelopera ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Forum Dewelopera w związku z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu.

 

 1. Członek Forum Dewelopera zapłaci na rzecz Forum Dewelopera karę umowną w przypadku naruszenia Informacji Poufnych i obowiązków opisanych w § 11 ust. 3, 4 pkt d-i, 5 i 7 niniejszego Regulaminu w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdorazowe naruszenie ww. Informacji Poufnych i obowiązków. Forum Dewelopera jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

 1. Członek Forum Dewelopera zapłaci na rzecz Forum Dewelopera karę umowną w przypadku naruszenia Informacji Poufnych i obowiązków opisanych w § 11 ust. 4 pkt a-c niniejszego Regulaminu w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie ww. Informacji Poufnych i obowiązków. Forum Dewelopera jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

§ 12. WIZERUNEK

 1. Członek Forum Dewelopera wyraża zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego na wszelkich nośnikach wykonanych podczas konferencji, szkoleń, spotkań z ekspertami, wykładów i eventów, a także innych imprez organizowanych przez Forum Dewelopera.

 

 1. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje prawo do rozpowszechniania i wykorzystywania wizerunku Członka Forum Dewelopera bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w Internecie, prasie, materiałach reklamowych, banerach.

 

 

§ 13. RĘKOJMIA ZA WADY

 1. W zakresie rękojmi za wady świadczonej usługi, zastosowania znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w relacji z Konsumentem. Reklamacje należy kierować na piśmie, listem poleconym na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, lub na adres e-mail: [email protected].

 

 1. W stosunku do Członków Forum Dewelopera niebędących Konsumentem, rękojmia zostaje wyłączona.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Forum Dewelopera uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu świadczenia usług organizowanych na podstawie Umowy Członkostwa w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (za okoliczności niezawinione przez Organizatora uznaje się w szczególności: awarię, odstąpienie od umowy przez podmiot z którym została zawarta umowa, chorobę organizatora, wypadek komunikacyjny, itp.). Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora świadczenie usług nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu świadczenia usług nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie świadczenia usług Członkowie Forum Dewelopera zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

 

 1. Forum Dewelopera zastrzega sobie uprawnienie do ograniczenia dostępu do wybranych zasobów w ramach poszczególnych Pakietów ze względu na prowadzone prace aktualizacyjne lub uwarunkowania techniczne.

 

 1. Forum Dewelopera zastrzega sobie uprawnienie do możliwości zmiany terminów realizacji usług, w tym zmiany ich periodyczności.

 

 1. Forum Dewelopera zastrzega, iż cena obowiązująca przy zawarciu umowy jest aktualna i nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy na czas określony 6-ciu miesięcy. Forum Dewelopera zastrzega tym samym, że opłaty za poszczególne Pakiety mogą ulec zmianie i obowiązywać będą od momentu zawarcia kolejnej Umowy Członkostwa lub prolongaty Członkostwa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie Organizatora i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Uczestnika.

 

 1. Forum Dewelopera ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu za uprzednim powiadomieniem Członków poprzez przesłanie wiadomości e-mail i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej forumdewelopera.pl. Członek Forum Dewelopera, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przed wejściem ich w życie i poinformowaniem o tym Forum Dewelopera listem poleconym na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, lub na adres e-mail: [email protected], może od Regulaminu odstąpić, co wiąże się z rozwiązaniem Umowy Członkostwa, a wniesione opłaty przez Członka Forum Dewelopera podlegają odpowiednio bądź zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu pozostałych pełnych miesięcy, w przypadku płatności jednorazowej, bądź ustają w przypadku płatności miesięcznej. Uprawnienie to przysługuje Członkowi Forum Dewelopera jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu nie wynikają ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

 

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek wydarzenia organizowane przez Forum Dewelopera.

 

 1. Członek Forum Dewelopera potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Członkowi Forum Dewelopera nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów w związku z Członkostwem w Forum Dewelopera (tj.  in. kosztów szkoleń, kosztów konferencji, warsztatów, wykładów, eventów, spotkań eksperckich, kosztów dojazdu, parkingu, noclegów, dodatkowego wyżywienia).

 

 1. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

 

 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z osobami niebędącymi Konsumentem będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Forum Dewelopera. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2019 r.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów.

ZAŁĄCZNIK NR 1
– OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

 

…………, dnia ……………… r.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

Adres do wysłania oświadczenia:

FORUM DEWELOPERA
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 74 lok. 320, 50-020 Wrocław

e-mail: [email protected]

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że odstępuję od umowy członkostwa – pakiet członkowski, zawartej w dniu ………… z Forum Dewelopera Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (krs: 0000786485, regon: 383374488, nip: 8971866812), reprezentowaną przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

 

Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie……………….. zł

(słownie:. …………………………………………..)

–     przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………… lub

–     na konto nr ………………………………………………………………………………………..*

_________________

podpis Konsumenta

 

*brak wskazania sposobu zwrotu środków spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób jakiego użył Konsument

cartphone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram