Kod Piksel

Odpowiedzialność solidarna w umowie z wykonawcą, czyli kto płaci podwykonawcom?

Autor Forum Dewelopera

j

14 lutego, 2020

Za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy za określony umową zakres robót, odpowiada inwestor oraz wykonawca (generalny wykonawca). W zakresie wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, inwestor i wykonawca (generalny wykonawca) ponoszą odpowiedzialność solidarną.
Odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcy reguluje przepis art. 647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Przepis ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że wszelkie odmienne postanowienia umowne są nieważne.

Na czym polega odpowiedzialność solidarna?

Kancelaria Radców Prawnych Tabert

Odpowiedzialność solidarna zgodnie z art. 366 § 1 k.c. charakteryzuje się tym, że kilku dłużników (w naszym przypadku inwestor i wykonawca) jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (podwykonawca) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela (podwykonawcy) przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

Jak długo obowiązuje solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy?

Kancelaria Radców Prawnych Tabert

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy trwa aż do czasu całkowitego zaspokojenia podwykonawcy, tj. do momentu uzyskania przez niego pełnego wynagrodzenia.

Czy Inwestor w każdym przypadku ponosi odpowiedzialność solidarną z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy?

Kancelaria Radców Prawnych Tabert

Odpowiedzialność solidarna inwestora z wykonawcą o zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy powstaje wówczas, gdy wykonawca lub podwykonawca zgłosi inwestorowi szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę, a inwestor w ciągu 30 dni liczonych od dnia doręczenia zgłoszenia nie złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż przed przystąpieniem do wykonywania prac.Odpowiedzialność solidarna inwestora z wykonawcą o zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy powstaje wówczas, gdy wykonawca lub podwykonawca zgłosi inwestorowi szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę, a inwestor w ciągu 30 dni liczonych od dnia doręczenia zgłoszenia nie złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż przed przystąpieniem do wykonywania prac.

UWAGA!

Zarówno zgłoszenie jak i sprzeciw, o których mowa powyżej należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie nie jest zaś wymagane, w sytuacji gdy inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę (art. 6471 § 2 k.c.). Kiedy inwestor zostaje zwolniony z odpowiedzialności solidarnej z wykonawcą? Istnieją przypadki, kiedy inwestor będzie zwolniony z odpowiedzialności solidarnej z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych, oto kilka z nich:

• w sytuacji nie zgłoszenia inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę  przed przystąpieniem do wykonywania prac, szczegółowego przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę,
• jeśli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia podwykonawcy przez wykonawcę, inwestor zgłosi wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

Uwaga!

Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, co oznacza, że inwestor odpowiedzialny jest za zapłatę wynagrodzenia ustalonego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą wyłącznie w granicach wynagrodzenia należnego wykonawcy od inwestora. Ma to na celu chronić inwestora przed nieuczciwymi praktykami wykonawcy.  Inwestorowi w sytuacji dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy przysługuje roszczenie regresowe zwrotu zapłaconej kwoty od wykonawcy. Istnieje także możliwość dokonania potrącenia kwoty z wymagalnym wynagrodzeniem wykonawcy.

Tabert

Prawo + Podatki

Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?

Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?

Odpowiedź na pytanie, która forma prowadzenia działalności jest lepsza będzie zależała w dużej mierze od Twoich założeń inwestycyjnych. W większości przypadków inwestorzy biorą pod uwagę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę z o.o. komandytową. Właśnie te...

czytaj dalej
Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?

Prospekt informacyjny – czym jest i co powinien zawierać?

Przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań lub domów jednorodzinnych obowiązkiem dewelopera jest przygotowanie prospektu informacyjnego. O czym należy pamiętać i co powinien zawierać dokument? Zakres prospektu został wskazany w Ustawie z dnia 16 września 2011 roku o...

czytaj dalej
Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?

Kredyt deweloperski, dlaczego warto?

Kredyt deweloperski - wbrew wszelkim mitom - jest osiągalny praktycznie dla każdego. Nie, nie musisz mieć teczek, z których wysypują się dokumenty, wystarczy… koncepcja i harmonogram. Kredyt deweloperski pozwoli Ci szybko i skutecznie zrealizować inwestycję. Ten...

czytaj dalej

JUŻ TERAZ!

ZDOBĄDŹ KALKULATOR – RENTOWNOŚCI – INWESTYCJI 

TWÓRCA

FORUM DEWELOPERA

Kalkulator przeznaczony dla sys. op. Windows

Wybrane dla Ciebie

0 komentarzy

Wyślij komentarz